• Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 27410 835 35
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή
Για την Ε.Μανδρέκας ΑΕ, η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των Χρηστών και των Επισκεπτών του ιστοτόπου µας, καθώς και των Καταναλωτών και των Εξωτερικών Συνεργατών, λογίζεται ως υψίστης σηµασίας. H Ε.Μανδρέκας ΑΕ δεσµεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα που µοιράζεστε µαζί µας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιλαµβάνει τους τρόπους µε τους οποίους η Ε.Μανδρέκας ΑΕ επεξεργάζεται πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την άµεση ή έµµεση ταυτοποίηση ενός ατόµου («Προσωπικά Δεδοµένα») που συλλέγονται µέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της Ε.Μανδρέκας ΑΕ

Η ιστοσελίδα µας βρίσκεται σε συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών («Κανονισµός GDPR»), ο οποίος είναι µία άµεσα δεσµευτική νοµοθετική πράξη. Ο Κανονισµός GDPR δηµιουργεί κάποια νέα δικαιώµατα για τα φυσικά πρόσωπα και ενισχύει µερικά από τα δικαιώµατα που υπήρχαν ήδη υπό την Οδηγία 95/46/EΚ.

Οι όροι της παρούσας πολιτικής αφορούν:

  • Τους Επισκέπτες, δηλαδή τα πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπό µας
    (http:// Youphoria High Protein), τους Καταναλωτές, δηλαδή κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο απευθύνονται τα προϊόντα της Ε.Μανδρέκας ΑΕ, τους
  • Υποψήφιους Εργαζόµενους της Ε.Μανδρέκας ΑΕ, καθώς και τους Εξωτερικούς Συνεργάτες αυτής, ήτοι τους συνεργαζόµενους µε την Ε.Μανδρέκας ΑΕ.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την Ε.Μανδρέκας ΑΕ διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται µε ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ εφαρµόζει και εξελίσσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών/Επισκεπτών, των Καταναλωτών, καθώς και των Εξωτερικών Συνεργατών (όλων αυτών νοουµένων ως «Υποκειµένων» δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, από µη 4 εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη επεξεργασία και χρήση, καθώς και κατά ενδεχόµενης απώλειας, καταστροφής, ζηµιάς, κλοπής ή παράνοµης πρόσβασης.

2. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδοµένων

2.1. Γενικά

2.1.1. Η νοµιµοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ συλλέγει µόνον εκείνα τα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία είναι απαραίτητα προκειµένου να ικανοποιηθούν τα αιτήµατά σας. Όποτε αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενηµερώνεστε σχετικά κατά τη στιγµή της συλλογής των δεδοµένων αυτών και ενδέχεται να απαιτείται η πρότερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο µας επιτρέπει να επεξεργαζόµαστε προσωπικά δεδοµένα, µόνον εφόσον έχουµε την νόµιµη βάση να προβούµε σε αυτή την πράξη. Επίσης, απαιτείται να σας γνωστοποιήσουµε τους λόγους αυτούς της επεξεργασίας. Συνεπώς, όταν επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα στηριζόµαστε σε µία από τις ακόλουθες βάσεις επεξεργασίας:

Παροχή συναίνεσης: Ενδέχεται περιστασιακά να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, προκειµένου να επεξεργαστούµε κάποια προσωπικά σας δεδοµένα. Η επεξεργασία των δεδοµένων σας αυτών θα εκτελεσθεί µε αυτόν τον τρόπο, µόνον αν συµφωνήσετε ρητά προς τούτο (άρθρο 6, παράγραφος 1α του Κανονισµού GDPR). Εκτέλεση συµβάσεως: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών µας που απορρέουν από την µεταξύ µας συναφθείσα σύµβαση (άρθρο 6 παράγραφος 1β του Κανονισµού GDPR).Νοµική υποχρέωση:

Αυτό συµβαίνει στις περιπτώσεις που υποχρεούµαστε να επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα, προκειµένου να συµµορφωθούµε µε µία νοµική υποχρέωση, όπως ενδεικτικά: α) να τηρούµε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς, β) να παρέχουµε πληροφορίες σε ένα δηµόσιο φορέα, γ) να συµµορφωνόµαστε µε τις 5επιταγές κάποιας νοµοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή µε µια δικαστική απόφαση (άρθρο 6 παράγραφος 1γ του Κανονισµού GDPR).Προστασία των ζωτικών σας συµφερόντων: Αυτό συµβαίνει στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συµφερόντων σας (άρθρο 6 παράγραφος 1δ του Κανονισµού GDPR). Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας: Αυτό συµβαίνει στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1ε του Κανονισµού GDPR). Έννοµο συµφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούµε προσωπικά σας δεδοµένα στις περιπτώσεις που η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννοµο συµφέρον της εταιρείας µας κατά την εκτέλεση µίας νόµιµης δραστηριότητας, προκειµένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της δραστηριότητας αυτής. Η επεξεργασία αυτή, φυσικά δεν θα υπερβαίνει τα συµφέροντα, τις ελευθερίες και τα θεµελιώδη δικαιώµατά σας (άρθρο 6 παράγραφος 1στ του Κανονισµού GDPR).

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ συλλέγει προσωπικά δεδοµένα ειδικών κατηγοριών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Κανονισµού GDPR, όταν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, άνευ δικής µας απαίτησης, µας παρέχουν τα δεδοµένα αυτά ή όταν τα εν λόγω δεδοµένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόµο.

Η έννοια των προσωπικών δεδοµένων «ειδικών κατηγοριών» περιλαµβάνει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συµµετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, την φυσική ή πνευµατική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή και προσανατολισµό, δεδοµένα σχετικά µε ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις. 6

2.1.2 Συλλογή Δεδοµένων Υποκειµένων

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ συλλέγει τα προσωπικά δεδοµένα των Υποκειµένων, µέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης Καταναλωτών, καθώς και µέσω της ιστοσελίδας µας. Οι ακόλουθες ενότητες καλύπτουν τα Υποκείµενα τα προσωπικά δεδοµένα των οποίων συλλέγονται.

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ µπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα για τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας, τους Καταναλωτές, τους Υποψήφιους Εργαζόµενους.Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, θα ζητήσουµε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, όπως αυτά συλλέγονται από την Ε.Μανδρέκας ΑΕ.

Σηµειώστε ότι, η οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας είναι εντελώς προαιρετική. Ωστόσο, αν δεν παραχωρήσετε την απαιτούµενη συγκατάθεση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδοµένων, όποτε σας ζητηθεί, η χρήση των υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να µην είναι δυνατή.Τα προσωπικά σας δεδοµένα που επεξεργάζεται η Ε.Μανδρέκας ΑΕ είναι τα ακόλουθα:Προσωπικά Δεδοµένα Επισκεπτών της Ιστοσελίδας µας: διεύθυνση IP, Cookies.Εγγραφή στο newsletter: email, ονοµατεπώνυµο.Προσωπικά Δεδοµένα Συµµετεχόντων σε έρευνες: Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, αριθµός σταθερού τηλεφώνου, αριθµός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πληροφορίες σχετικά µε την ηλικία, οικογενειακή κατάσταση

Προσωπικά Δεδοµένα Υποψηφίων Εργαζοµένων: Ονοµατεπώνυµο, αριθµός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), Βιογραφικό Σηµείωµα. Προσωπικά Δεδοµένα Χονδρεµπόρων (φυσικών προσώπων): Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση έδρας, αριθµός σταθερού τηλεφώνου, αριθµός κινητού τηλεφώνου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email).7

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ δεν θα διατηρήσει τα δεδοµένα των υποκειµένων πέραν του χρόνου που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή όπως απαιτείται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο για να διασφαλίσει, ότι τα δεδοµένα σας αντιµετωπίζονται µε ασφάλεια, όπως και εντός της ΕΕ/ΕΟΧ και σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νοµοθεσία. Επιπλέον, η Ε.Μανδρέκας ΑΕ θα επικαιροποιεί την τρέχουσα Πολιτική, προκειµένου να καλύπτει τη διασυνοριακή µεταφορά δεδοµένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητα των Χρηστών της πλατφόρµας της.

H Ε.Μανδρέκας ΑΕ συλλέγει συγκεντρωτικά δεδοµένα που αφορούν στην επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας της, συµπεριλαµβανοµένων του αριθµού των Επισκεπτών και του αριθµού των επισκέψεων, των δεδοµένων γεωγραφικής θέσης, του χρόνου που αφιερώνεται στην ιστοσελίδα, και του αριθµού των κλικ στους συνδέσµους αυτής.

2.1.3 Σκοποί της Επεξεργασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ χρησιµοποιεί τα δεδοµένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

i) Για τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας, η παροχή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της επικοινωνίας µέσω της φόρµας επικοινωνίας, την ενηµέρωσή σας για προσφορές και νέα της Ε.Μανδρέκας ΑΕ για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρµογής του τρόπου µε τον οποίο οι Επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν. Συνεπώς, για την παροχή των δεδοµένων αυτών ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας παρέχει την συγκατάθεσή του µε την καταχώριση των στοιχείων, ενώ η µη παροχή τους ενδέχεται να επηρεάσει την έκβαση των αιτηµάτων του ή και θα καταστήσει αυτά µη εφικτά, όπως µη εφικτή θα καταστεί η ενηµέρωσή του για προσφορές και νέα της Ε.Μανδρέκας ΑΕ. Όσον αφορά στην βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρµογής του τρόπου µε τον οποίο οι Επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν, παρακαλούµε δείτε την Πολιτική Cookies. Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδοµένα σας, όπως: ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email).8Για την αποστολή ενηµερωτικού υλικού µέσω Newsletter, η ιστοσελίδα διαθέτει ειδικό πεδίο, µε το οποίο οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους. Κατά την εγγραφή σας θα σας ζητήσουµε το email σας και το ονοµατεπώνυµό σας.

Αν επιλέξετε να µην δώσετε τη συγκατάθεσή σας, για τον ανωτέρω σκοπό επεξεργασίας, δεν θα σας αποστέλλουµε Newsletter. Περαιτέρω, σας ενηµερώνουµε ότι, µπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αυτή οποτεδήποτε και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

ii) Για τους Υποψήφιους Εργαζόµενους, η παροχή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση υποψήφιων εργαζοµένων και διαδικασία πρόσληψης. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννοµο συµφέρον της Ε.Μανδρέκας ΑΕ για την βέλτιστη δυνατή στελέχωση της. Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τον ανωτέρω σκοπό τα ακόλουθα προσωπικά δεδοµένα: Ονοµατεπώνυµο, αριθµό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), Βιογραφικό Σηµείωµα, τυχόν συνοδευτικά έγγραφα του Βιογραφικού Σηµειώµατος (π.χ. τίτλοι σπουδών).

iii) Για τους Εξωτερικούς Συνεργάτες, η παροχή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την πληρωµή τους για την παροχή υπηρεσιών/αγαθών, καθώς και την διαχείριση συµβάσεων προµηθευτών, αποτελεί συµβατική υποχρέωση και η µη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδοµένα σας όπως: ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθµό σταθερού τηλεφώνου, αριθµό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email).

Επιπρόσθετα, η Ε.Μανδρέκας ΑΕ µπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόµων συµφερόντων που αυτή επιδιώκει, εκτός εάν έναντι των συµφερόντων αυτών υπερισχύει το συµφέρον ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα και οι ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων Υποκειµένων από την Ε.Μανδρέκας ΑΕ, καθώς επίσης και τον σκοπό αλλά και την νοµιµοποιητική βάση στην οποία βασίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:9

 

Υποκείµενο

Δραστηριότητες 

Επεξεργασίας

Σκοπός Νοµιµοποιητική Βάση

Επισκέπτες της Ιστοσελίδας Λήψη επικοινωνίας πελατών µέσω την φόρµας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα Επικοινωνία µε πελάτες για εξυπηρέτηση αιτηµάτων και παροχή διευκρινιστικών ή ενηµέρωση περί προσφορών και νέα που αφορούν την Ε.Μανδρέκας ΑΕ (newsletter) Συγκατάθεση Επισκέπτες της Ιστοσελίδας

Συλλογή στοιχείων επισκεπτών (Διεύθυνση IP)
Προβολή διαφηµίσεων και την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρµογής του τρόπου µε τον οποίο οι Επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν.

Συγκατάθεση

Συµµετέχοντες σε Έρευνες

Συλλογή προσωπικών αναγνωριστικών και στοιχείων επικοινωνίας των συµµετεχόντων σε έρευνες

Διεξαγωγή Ερευνών για την παροχή των υπηρεσιών της Ε.Μανδρέκας ΑΕ. Έρευνες σχετικά µε την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών της Ε.Μανδρέκας ΑΕ.

Συγκατάθεση

Χονδρέµποροι/Λιανέµποροι

Συλλογή προσωπικών αναγνωριστικών, οικονοµικών και φορολογικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας

Σύναψη συµβάσεων Εκτέλεση Σύµβασης

Χονδρέµποροι/Λιανέµποροι Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων χονδρεµπόρων – φυσικών

Έκδοση Τιµολογίων Εκτέλεση Σύµβασης10

 

Υποκείµενο

Δραστηριότητες

Επεξεργασίας

Σκοπός Νοµιµοποιητική Βάση προσώπων - στο πλαίσιο της Τιµολόγησης

Καταναλωτές

Επεξεργασία

Προσωπικών Δεδοµένων

Καταναλωτών στο πλαίσιο Προωθητικών Ενεργειών

Παροχή προσφορών Έννοµο Συµφέρον

Χονδρέµποροι/Λιανέµποροι

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα χονδρεµπόρων / λιανεµπόρων – φυσικών προσώπων - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων

Επίλυση προβληµάτων πληροφοριακών συστηµάτων της Εταιρείας

Έννοµο Συµφέρον της Εταιρείας για την οµαλή διεξαγωγή συστηµικών διεργασιών που υποστηρίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες της Ε.Μανδρέκας ΑΕ, για την άρτια λειτουργία της

Υποψήφιοι Εργαζόµενοι

Συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων υποψηφίων υπαλλήλων µέσω µορφής βιογραφικών σηµειωµάτων και συµπληρωµένων φορµών

Αξιολόγηση υποψήφιων εργαζοµένων

Έννοµο Συµφέρον της Ε.Μανδρέκας ΑΕ για την εύρεση νέων υπαλλήλων για την βέλτιστη δυνατή στελέχωση της Εταιρείας

2.2.1 Χρήση της Ιστοσελίδας

Με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της Ε.Μανδρέκας ΑΕ, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδοµένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. 11

Αν δεν συµφωνείτε µε τους όρους που παρατίθενται στο παρόν, παρακαλούµε µην συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα µας.

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ µπορεί να συλλέγει, να καταγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδοµένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Μπορεί να καταγράψουµε τη διεύθυνση IP σας και να χρησιµοποιήσουµε cookies όπως αναφέρουµε κατωτέρω. Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ µπορεί να προσθέσει πληροφορίες που συλλέγονται µέσω της δραστηριότητας προβολής σελίδας. Επιπλέον, η Ε.Μανδρέκας ΑΕ ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδοµένα που µας προσφέρετε εθελοντικά στις φόρµες του ιστοτόπου µας, όπως όταν εγγραφείτε για πληροφορίες και ενηµερωτικά δελτία.

2.2.2. Cookies

Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλοµετρητή κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούµενη δραστηριότητά του. Τα cookies δεν χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση προγραµµάτων ή την εγκατάσταση ιών στον υπολογιστή σας. Συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Ε.Μανδρέκας ΑΕ, συµφωνείτε µε την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να µην αποδεχτείτε τα cookies µας, δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι η εµπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα µας θα είναι ικανοποιητική. Μπορούµε επίσης να τοποθετούµε cookies τρίτων για λειτουργικούς σκοπούς και σκοπούς µάρκετινγκ. Η χρήση των cookies είναι ευρέως διαδεδοµένη και ωφελεί τον Επισκέπτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της Ε.Μανδρέκας ΑΕ.

2.2.3. Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP (IP address - Internet Protocol address), είναι ένας µοναδικός αριθµός που χρησιµοποιείται από συσκευές για τη µεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιµοποιεί το Internet Protocol Standard. Η διεύθυνση IP είναι, δηλαδή, ένας αριθµός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές 12εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν µεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες µπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστηµάτων. Αυτά τα δεδοµένα µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνται σε συγκεντρωτική µορφή προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

2.2.4. Σύνδεσµοι προς άλλες τοποθεσίες

Λάβετε υπόψη ότι, κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα µας, µπορείτε να ακολουθήσετε συνδέσµους που αφορούν άλλους ιστότοπους που βρίσκονται πέρα από τη σφαίρα επιρροής µας.

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόµενο ή την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστοτόπων.

2.3.1 Συλλογή των Δεδοµένων του Χρήστη που συµµετέχει σε έρευνες

Οι έρευνες που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή δεδοµένων που δηµιουργούνται από Χρήστες καθίστανται διαθέσιµες στις σχετικές επιχειρήσεις, οργανισµούς και ιδιώτες. Είναι ευθύνη της Ε.Μανδρέκας ΑΕ να διασφαλίζει ότι η συλλογή και η επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ δεν θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδοµένα για άλλους σκοπούς ή µε άλλα µέσα πέραν των εντολών των Χρηστών του ιστοτόπου.Οι έρευνες ή τα ερωτηµατολόγια αφορούν πρόσωπα, τα δεδοµένα των οποίων έχουν µεταφορτωθεί, µεταφερθεί ή εισαχθεί χειροκίνητα από τον ίδιο τον Χρήστη της ιστοσελίδας της Ε.Μανδρέκας ΑΕ στο λογαριασµό τους, µε σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών προς τον Χρήστη. Τα προσωπικά δεδοµένα µπορούν να περιλαµβάνουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνοµα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πληροφορίες σχετικά µε την οικογένεια, τον τρόπο ζωής και τις κοινωνικές περιστάσεις, όπως ηλικία, ηµεροµηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, αριθµός παιδιών, προσόντα, φύλο, θρησκεία, φυλή, λεπτοµέρειες για την υγεία και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.

Ειδική σηµείωση για τους ανήλικους: Ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν στην Ε.Μανδρέκας ΑΕ µέσω της ιστοσελίδας της προσωπικά τους δεδοµένα, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση της/του κηδεµόνα τους. Ζητούµε από τα πρόσωπα αυτά να 13µην υποβάλουν πληροφορίες σε µας. Σε περίπτωση που οι Επισκέπτες της ιστοσελίδας εµπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να µας γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδοµένα µέσω της ιστοσελίδας µας, θα θεωρείται από την Ε.Μανδρέκας ΑΕ, ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούµενη συγκατάθεση της/του κηδεµόνα τους.

2.3.2. Τοποθεσία Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Τα Προσωπικά Δεδοµένα των προσώπων που συλλέγονται από την Ε.Μανδρέκας ΑΕ, συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στην έδρα της εταιρείας στην 80ο ΧΛΜ. Ν.Ε.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, καθώς και στην έδρα του εκάστοτε διαχειριστή των διακοµιστών (servers) της εταιρείας. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιούνται πλατφόρµες από παρόχους υπηρεσιών αποστολής newsletter.

3. Διατήρηση και Διαγραφή

Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ δεν θα διατηρεί δεδοµένα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από αυτό που χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή κατά τα απαιτούµενα από το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, συγκεκριµένες προσωπικές πληροφορίες µπορεί να διατηρούνται πέραν αυτού του χρονικού διαστήµατος, εξαιτίας πιθανών νοµικών υποχρεώσεων, εννόµων συµφερόντων της Ε.Μανδρέκας ΑΕ, κ.λπ.

4. Αποδοχή αυτών των όρων

Θεωρούµε ότι όλοι οι Επισκέπτες της ιστοσελίδας της Ε.Μανδρέκας ΑΕ έχουν διαβάσει προσεκτικά αυτή την πολιτική απορρήτου και συµφωνούν µε το περιεχόµενό της. Αν κάποιος δεν συµφωνεί µε αυτήν την πολιτική απορρήτου, θα πρέπει να µην χρησιµοποιεί τον ιστότοπο και την πλατφόρµα µας. Η Ε.Μανδρέκας ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου ανάλογα µε τις ανάγκες της.

5. Τα Δικαιώµατά των Υποκειµένων14

Ο νέος Κανονισµός GDPR σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώµατα, σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων:Δικαίωµα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα. Έτσι, σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο/α των προσωπικών δεδοµένων σας που διατηρεί η Ε.Μανδρέκας ΑΕ. Δικαίωµα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό σας παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδοµένα σας που έχει η Ε.Μανδρέκας ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να επαληθεύσουµε την ακρίβεια των νέων δεδοµένων που θα µας παράσχετε.Δικαίωµα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουµε ή να αφαιρέσουµε προσωπικά δεδοµένα σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουµε να τα επεξεργαζόµαστε. Σηµειώστε, ωστόσο ότι, το δικαίωµά σας αυτό ενδέχεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις να µην είναι εφικτό για συγκεκριµένους νοµικούς λόγους που θα σας γνωστοποιούνται, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατός σας.Δικαίωµα Περιορισµού της Επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων. Συγκεκριµένα, µπορείτε να µας ζητήσετε να σταµατήσουµε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν θέλετε να επανακαθορίσουµε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδοµένων,

(β) όταν θεωρείτε, ότι η χρήση των δεδοµένων σας είναι καταχρηστική, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουµε τα δεδοµένα σας,

(γ) όταν χρειάζεται να διατηρούµε τα δεδοµένα σας, ακόµη και αν δεν τα απαιτούµε από εσάς πλέον, προκειµένου να έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιµοποιήσετε σε περίπτωση ενδεχόµενης άσκησης δικαιωµάτων σας.15

Δικαίωµα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, ανά πάσα στιγµή, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδοµένων σας βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας (περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισµού), ή εάν η επεξεργασία επιτελεί σκοπούς εννόµων συµφερόντων της Ε.Μανδρέκας ΑΕ ή τρίτου (περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισµού).

Ωστόσο, η Ε.Μανδρέκας ΑΕ δύναται να µην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωµά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόµιµους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συµφερόντων, των δικαιωµάτων και των ελευθεριών σας ή για θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων.

Δικαίωµα Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε τη µεταφορά των προσωπικών σας δεδοµένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουµε σε εσάς ή στον τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε ευρέως χρησιµοποιούµενη, αναγνώσιµη από ηλεκτρονικά µέσα µορφή. Σηµειώστε ότι, το δικαίωµά σας αυτό ισχύει µόνο για αυτοµατοποιηµένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά µας παρείχατε τη συγκατάθεσή σας να χρησιµοποιήσουµε ή όποτε χρησιµοποιήσαµε τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσουµε µια σύµβαση µε σας.Δικαίωµα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγµή, στις περιπτώσεις που έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νοµιµότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας η οποία πραγµατοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσής σας. Αν ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται η Ε.Μανδρέκας ΑΕ να µην είναι σε θέση να σας προσφέρει ορισµένα προϊόντα ή υπηρεσίες της.

Θα ενηµερωθείτε σχετικώς προς τούτο κατά τη στιγµή της υποβολής του αιτήµατός σας.Μη αυτόµατη λήψη αποφάσεων: Η αυτόµατη λήψη αποφάσεων λαµβάνει χώρα όταν ένα ηλεκτρονικό σύστηµα χρησιµοποιεί προσωπικά δεδοµένα για να πάρει µία απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωµα να µην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαµβάνονται αποκλειστικά µέσω αυτοµατοποιηµένης 16επεξεργασίας περιλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ η οποία παράγει έννοµα αποτελέσµατα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζουν σηµαντικά µε παρόµοιο τρόπο, εκτός εάν µας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ή είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή εκτέλεση σύµβασης µεταξύ υµών ή αν άλλως επιτρέπεται από το νόµο. Έχετε επίσης, το δικαίωµα να αµφισβητήσετε αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά µε εσάς µε την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: +30 27410 83535 +30 27410 25204,email: info@mandrekas.gr

Περαιτέρω, σας γνωρίζουµε ότι έχετε δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην αρµόδια Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουν θιγεί τα δικαιώµατά σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων από την Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ.

6. Νοµική υποχρέωση να αποκαλύψουµε προσωπικές πληροφορίες

Ενδέχεται να αποκαλύψουµε τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, χωρίς την προηγούµενη συναίνεσή του, µόνο όταν έχουµε λόγους να πιστεύουµε ότι η αποκάλυψη αυτών των δεδοµένων απαιτείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας, την επικοινωνία ή την κίνηση δικαστικών διαδικασιών κατά προσώπου ή προσώπων που είναι ύποπτα για πράξεις παραβίασης ή διακινδύνευσης των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ ή σε άλλα άτοµα που θα µπορούσαν να βλαφθούν από τις δραστηριότητες των Χρηστών αυτών ή από πρόσωπα που θα µπορούσαν (σκόπιµα ή µε άλλο τρόπο) να διαπράξουν παρόµοιες πράξεις. Καθίσταται σαφές ότι, η αποκάλυψη θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο κριτήρια και προϋποθέσεις.

7. Πρόσβαση και ενηµέρωση των προσωπικών σας πληροφοριών

Η Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ θα σας παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα και σε περίπτωση που τα δεδοµένα αυτά είναι εσφαλµένα, θα σας παρέχουµε τρόπους προκειµένου να ενηµερώνετε ή και να διαγράφετε τα δεδοµένα σας γρήγορα. Στην περίπτωση που η Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ θα πρέπει ναδιατηρήσει κάποιες από τις πληροφορίες αυτές ή όλες, για νόµιµους επιχειρηµατικούς σκοπούς ή αν έχει νοµική υποχρέωση προς τούτο, οι πληροφορίες αυτές δεν θα διαγράφονται για το χρονικό διάστηµα που θα εξυπηρετούν το σκοπό αυτό.

Στόχος µας είναι να σας παρέχουµε τις υπηρεσίες µας κατά τρόπο που προστατεύει τα δεδοµένα σας από τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή.

8. Πώς προστατεύουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα;

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων διεξάγεται µε τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριµένα, διεξάγεται αποκλειστικά και µόνο από εντεταλµένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας.

Όλο το προσωπικό υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότητας, όλοι οι Εκτελούντες Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για λογαριασµό της Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ, καθώς και οι υπεργολάβοι επεξεργασίας υποχρεούνται να υπογράψουν συµφωνία εµπιστευτικότητας και συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό GDPR.

Οι συσκευές στις οποίες αποθηκεύονται προσωρινά προσωπικά δεδοµένα είναι πάντοτε, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιούνται ή µεταφέρονται, κλειδωµένες σε ασφαλές σηµείο. Τα προσωπικά δεδοµένα δεν αποθηκεύονται ποτέ σε κινητά µέσα, όπως USB stick, CDκαι DVD.

Η Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ θα σας ενηµερώνει ανά πάσα στιγµή για αλλαγές στις διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών και των πολιτικών της εταιρείας. Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά µε το πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα σας, πώς ασφαλίζονται και πώς χρησιµοποιούνται.

Η Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ εκπαιδεύει και ενηµερώνει όλο το προσωπικό της εταιρείας, σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας δεδοµένων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.18

Σε περίπτωση που τα δεδοµένα σας παραβιαστούν, η Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ θα ειδοποιήσει εσάς, καθώς και την αρµόδια Εποπτική Αρχή εντός 72 ωρών και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλου πρόσφορου µέσου, θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την έκταση της παραβίασης και τα επηρεαζόµενα δεδοµένα. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι, θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τον περιορισµό των όποιων τυχόν επιζήµιων συνεπειών για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα.

9. Αποδέκτες

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουµε δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νοµιµότητα της διαβίβασης αυτής.

Περαιτέρω, εφόσον λάβουµε την συγκατάθεσή σας, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας δύνανται να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Α. Εξωτερικοί Συνεργάτες µε τους οποίους συµβάλλεται η Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ:

i. Για την παροχή υπηρεσιών άµεσης αλληλογραφίας,

ii. Για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης Τιµολογίων,

iii. Για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης,

iv. Για την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης για την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ,

v. Για την εκτέλεση εργασιών και παροχή υπηρεσιών πληροφοριακών συστηµάτων,

vi. Με εταιρείες αξιολογήσεων,

vii. Με εταιρείες προώθησης προϊόντων.

Β. Τραπεζικά Ιδρύµατα

Γ. Οποιαδήποτε αρµόδια εποπτική, δηµόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

10. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 19

Προσπαθούµε να επανεξετάζουµε και να ενηµερώνουµε συνεχώς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειµένου να συµµορφωνόµαστε µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Οποιαδήποτε ενηµέρωση θα σας γνωστοποιηθεί µέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Αν επιθυµείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά µε τα δεδοµένα που συλλέγει η Ε.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ ή πώς τα επεξεργάζεται, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: +30 27410 83535 +30 27410 25204., email: info@mandrekas.gr